10/12/2022 09:42:50

Consell d´Administració

El Consell d’Administració està regulat pel Capítol I dels Estatuts del PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA, que podeu consultar aquí.

El Consell d'Administració està constituït per 15 membres escollits per la Junta General d'Accionistes, dels quals 8 membres són persones representants del sector públic, i els 7 restants són persones representants del sector turístic, i podrà acordar i dur a terme tots els actes, negocis i contractes que els seus Estatuts no atribueixin a la competència exclusiva de la Junta General d'Accionistes.

A títol informatiu, seran facultats del mateix:

 1. Canalitzar, dirigir i vigilar la marxa de la Societat, amb facultats per a resoldre tots els negocis i assumptes que directe o indirectament es relacionen amb l'objecte social.
 2. Representar la Societat en tota classe d'actes, negocis i contractes; assumptes judicials, administratius, contenciosos i econòmic-administratius, laborals, fiscals i de qualsevol altre índole.
 3. Comprar, vendre, permutar i per qualsevol altre títol adquirir, alienar, transmetre i gravar bens immobles, semovents o automòbils i drets sobre aqueixos constituïts; contractar obres i serveis; concórrer a subhastes i concursos i qualsevol altre classe de contractació administrativa, formulant propostes i millorant-les, constituint i retirant fiances provisionals o definitives, i formalitzant els corresponents contractes i la seva documentació.
 4. Concertar bestretes i préstecs simples o amb garantia personal o pignoratícia d'efectes o valors, amb qualsevol Entitats de Crèdit o Estalvi, oficials o particulars, Caixes d'Estalvi, Bancs, i altres establiments legalment constituïts.
 5. Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, cobrar i pagar deutes, préstecs crèdits i lliuraments, sense limitació de títol, raó, causa o quantitat, amb relació a l'Estat, Comunitats Autonòmiques, Província, Municipi, Organismes Autònoms o paraestatals, i qualsevol altres públics i particularment socials o individuals.
 6. Lliurar, endossar, acceptar, cobrar, descomptar, negociar, intervenir i pagar lletres de canvi, talons, xecs, i altres documents de gir i crèdit, comercials o financers; formular comptes de rescabalament, requerir protestos per falta d'acceptació, pagament o qualsevol altre causa.
 7. Obrir, seguir, disposar i cancel·lar comptes corrents o de crèdit i d'estalvi; disposar dels seus fons per mitjà de talons, xecs, ordres de càrrec i transferències; sol·licitar i obtenir talonaris; sol·licitar i aprovar o impugnar saldos i extractes. Obrir i disposar de caixes de seguretat i constituir i retirar dipòsits. Tot això en tots els Bancs i en especial en el Banc d'Espanya.
 8. Exercitar, complir o renunciar a tota classe de drets i obligacions; rendir, exigir i aprovar o impugnar comptes; fer cobraments i pagaments de tot tipus, per qualsevol títol o quantitat; convenir, modificar, novar, exigir i liquidar contractes de tot tipus, especialment de subministrament, obres i serveis, transport, assegurances contra tota classe de riscos, inclús socials i de previsió.
 9. Assistir amb veu i vot a les Juntes que se celebrin en mèrits d'expedients de suspensió de pagaments, fallides o concursos de creditors; aprovar o impugnar crèdits i la seva graduació; nomenar i acceptar càrrecs de dipositaris, síndics i administradors; acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i designar vocals d'organismes de conciliació.
 10. Fer i contestar requeriments de totes classes.
 11. Promoure i contestar tot tipus d'actes notarials.
 12. Sol·licitar i obtenir dels Organismes i Autoritats de l'Administració de l'Estat, Entitats Autonòmiques, Província, Municipi, Ens Autònoms o Paraestatals i altres públics, les activitats de certificació, documentació, autorització o registre que siguin propis de les seves respectives competències i interessin a la Societat.
 13. Comparèixer per si o mitjançant Lletrat, Procurador dels Tribunals, Gestor Administratiu o altres persones a les que la llei reconegui o concedeixi poder de postulació i patrocini processal, davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Tribunals, Audiències, Jurats, Juntes, Delegacions, Comissions, Sindicats, Fiscalies, Ministeris, Conselleries, Magistratures de Treball, Caixes i Institucions Nacionals, Centres, Dependències, Organismes i Funcionaris de l'Estat, Comunitats Autonòmiques, Província, Municipi, Organismes Autònoms o Paraestatals, ordinaris i extraordinaris, comuns o especials, que existeixin o es creïn, i, en ells, instar, seguir i tramitar, com a actor, demandant o demandat, tercer o coadjuvant o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, processos o judicis i procediments, siguin civils, mercantils, criminals, administratius, contenciosos i econòmic-administratius, governatius, notarials, registrals, d'hisenda, laborals, socials, de jurisdicció voluntària i de qualsevol altra classe i competència, en tots els seus graus, jurisdiccionals i instàncies, exercitant tota classe d'accions, pretensions, excepcions i defenses, per tots els seus tràmits, incidents i recursos, inclús cassació i altres extraordinaris; prestar, quan es requereixi, la tarificació personal; absoldre peticions, aplanar-se, transigir, desistir i suspendre, i, en general, practicar tot allò que les lleis de procediment permetin o exigeixin.
 14. Atorgar apoderaments generals o singulars amb les facultats que estimen pertinents, i revocar-los, sens perjudici de les conferides a les Comissions  Executives,  Consellers –Delegats i Director General.
 15. En tot cas, establir en plenitud de facultats els elements essencials, naturals i accidentals de l'acte, negoci o contracte que realitzi, celebri o atorgui.
 16. Executar els acords de la Junta General, llevat que aquesta hagi assignat especialment a altra persona per a fer-ho.
 17. Als efectes expressats, atorgar i firmar els documents públics o privats convenients o necessaris. Els apoderaments, excepte els relatius a les facultats consignades a les Comissions Executives,  hauran de ser inscrits en el Registre Mercantil.
 18. Nomenar i separar el Director General i altre personal, així com fixar-ne les retribucions i altres condicions, així com atorgar-li els poders que estimi pertinents.
  El Consell d'Administració podrà dotar-se dels assessoraments, remunerats o no, que consideri necessaris, ja sigui de forma fixa o per a un comès concret i determinat.
 19. El Consell d’Administració podrà delegar en el President i/o en el Director General, les funcions de contractació, aprovació de convenis i executives delegables  pel regular funcionament de la societat.
 20. Nomenament dels membres del Consell Assessor General.