10/12/2022 09:25:50

Junta General d'Accionistes

La Junta General d’Accionistes està regulada pel Capítol I dels Estatuts del PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA, que podeu consultar aquí.

La Junta General d’accionistes té competència per decidir sobre totes les matèries que li hagin estat atribuïdes legal o estatutàriament, i en particular, les següents:

 1. L’aprovació de les comptes anuals, l’aplicació del resultat i l’aprovació de la gestió social
 2. El nomenament i separació d’administradors, dels liquidadors i , en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra qualsevol d’ells.
 3. La modificació d’estatuts socials
 4. L’augment i la reducció del capital social
 5. La supressió o limitació del dret de subscripció preferent
 6. L’adquisició, l’alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de la operació superi el 25%del valor dels actius que figuren en l’últim balança aprovat.
 7. La transformació, la fusió- en els casos que la llei ho requereixi-, l’escissió o la cessió global de l’actiu i passiu i el trasllat de domicili a l’estranger.
 8. La dissolució de la societat
 9. L’aprovació del balanç final de liquidació
 10. La incorporació a companyies filials d’activitats essencials desenvolupades fins el moment per la societat
 11. Aquelles operacions l’efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat
 12. Acordar les disposicions conduents al bon govern de la Societat i assenyalar les directrius generals d'actuació.
 13. Donar el vistiplau o reparaments, si procedeix, a la Memòria i resultats del Pla general de promoció de l'exercici anterior.
 14. Aprovar aquelles propostes que pel seu marcat interès li siguin sotmeses pel Consell d'Administració.
 15. Qualsevol altres assumptes que determinin la llei o els Estatuts.

Les competències que no es trobin legal o estatutàriament atribuïdes a la Junta General correspondrà a l’òrgan d’administració.