10/12/2022 08:48:32

Presentació

El 29 de desembre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.

 

La finalitat d'aquesta llei és establir un sistema de relació entre les persones i l'Administració pública i els altres subjectes obligats, com és el cas del Patronat, fonamentat en el coneixement de l'activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

 

La llei té per objecte:

  1. Regular i garantir la transparència de l'activitat pública.
  2. Regular i garantir el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
  3. Establir els principis i les obligacions de bon govern d'acord amb els quals han d'actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l'Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei.
  4. Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.
  5. Regular el règim de garanties i responsabilitats per l'incompliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta llei.

 

En aquest sentit, i a fi de donar compliment a l’establert en aquesta legislació, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA posa a disposició de qualsevol interessat, tant de dintre com de fora del sector turístic, un Portal de Transparència quin objectiu és garantir un accés ràpid i senzill a la informació institucional i organitzativa, de rellevància jurídica i/o econòmica i financera, donant compliment doncs a l’actual legislació sobre transparència.