21/06/2024 00:18:42

Fitxa d'alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor al Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Presentació electrònica

 1. Descarregar el model de fitxa de creditor a https://fitxers.costabrava.org/admin/accat.pdf
 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
  • Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica * del document per part del creditor.
  • Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat per l'entitat bancària.
  • Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques)
 4. Signar la fitxa de creditor electrònicament pel representant legal.
 5. És obligatori adjuntar el DNI quan es tracti de persones físiques, i el NIF (targeta d’identificació fiscal) quan es tracti de persones jurídiques ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.
 6. Presentar la documentació per a través d’Instància genèrica dins de Tràmits de la Seu Electrònica del Patronat. http://instanciagenerica.costabrava.org

* Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica

Presencialment

Opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica

 1. Descarregar el model de fitxa de creditor a https://fitxers.costabrava.org/admin/accat.pdf
 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Validar les dades bancàries, amb la firma i segell de l'entitat bancària. 
 4. Signar la fitxa de creditor.
 5. Presentar la documentació al Registre d'Entrada del Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Av. Sant Francesc 29, 3era Planta). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.