21/06/2024 00:38:09

Informació de la seu

La seu electrònica (Seu-e) del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA és un punt d’accés disponible per als ciutadans, les entitats, les empreses i les administracions públiques a través de les xarxes de telecomunicacions, mitjançant el qual es difonen els tràmits i serveis que presta aquest organisme i es fa pública informació institucional i de gestió administrativa de l’entitat.

La seu electrònica conté un apartat per canalitzar tràmits diversos, com ara presentar una instància general, formular queixes, suggeriments i propostes, introduir l’alta de creditor, presentar la declaració responsable per a contractes menors i privats, o gestionar una sol·licitud de suport econòmic, entre d’altres. També inclou l’apartat de serveis, on es troba el perfil del contractant, mitjançant el qual es publiquen licitacions, adjudicacions i formalitzacions de contractes; al tauler d’anuncis es publiquen resolucions i convocatòries, se sistematitza la tramitació de factures electròniques i, alhora, es posa a disposició dels usuaris el canal de notificacions electròniques i de validació de documents i certificats electrònics.

Aquesta plataforma també inclou l’apartat de transparènciaen què es publica informació diversa relativa a la institució, així com informació de rellevància jurídica; es descriu la composició organitzativa i es fa públic l’organigrama intern, i es tracta sobre la gestió administrativa des de la vessant econòmica, financera i patrimonial.

La seu electrònica del Patronat de Turisme Costa Brava Girona està disponible tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores del dia, i es troba protegida per les mesures de seguretat que garanteixin l’autenticitat i integritat del seu contingut i la seguretat de les comunicacions.

Aquesta seu es regeix pels principis d’identitat, objectivitat, utilitat, usabilitat, accessibilitat i seguretat.