01/10/2023 14:18:16

Informe de contractes adjudicats segons el procediment

Total import adjudicat per procediment d'adjudicació

% import adjudicat per tipus de procediment

% import adjudicat per tipus de contracte

% contractes per tipus de procediment

Relació dels principals proveïdors