21/06/2024 00:35:54

Òrgans de govern i funcions

Consell d'Administració

El Consell d’Administració està regulat pel Capítol I dels Estatuts del PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA, que podeu consultar aquí.

El Consell d'Administració està constituït per 15 membres escollits per la Junta General d'Accionistes, dels quals 8 membres són persones representants del sector públic, i els 7 restants són persones representants del sector turístic, i podrà acordar i dur a terme tots els actes, negocis i contractes que els seus Estatuts no atribueixin a la competència exclusiva de la Junta General d'Accionistes.

A títol informatiu, seran facultats del mateix:

 1. Canalitzar, dirigir i vigilar la marxa de la Societat, amb facultats per a resoldre tots els negocis i assumptes que directe o indirectament es relacionen amb l'objecte social.
 2. Representar la Societat en tota classe d'actes, negocis i contractes; assumptes judicials, administratius, contenciosos i econòmic-administratius, laborals, fiscals i de qualsevol altre índole.
 3. Comprar, vendre, permutar i per qualsevol altre títol adquirir, alienar, transmetre i gravar bens immobles, semovents o automòbils i drets sobre aqueixos constituïts; contractar obres i serveis; concórrer a subhastes i concursos i qualsevol altre classe de contractació administrativa, formulant propostes i millorant-les, constituint i retirant fiances provisionals o definitives, i formalitzant els corresponents contractes i la seva documentació.
 4. Concertar bestretes i préstecs simples o amb garantia personal o pignoratícia d'efectes o valors, amb qualsevol Entitats de Crèdit o Estalvi, oficials o particulars, Caixes d'Estalvi, Bancs, i altres establiments legalment constituïts.
 5. Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, cobrar i pagar deutes, préstecs crèdits i lliuraments, sense limitació de títol, raó, causa o quantitat, amb relació a l'Estat, Comunitats Autonòmiques, Província, Municipi, Organismes Autònoms o paraestatals, i qualsevol altres públics i particularment socials o individuals.
 6. Lliurar, endossar, acceptar, cobrar, descomptar, negociar, intervenir i pagar lletres de canvi, talons, xecs, i altres documents de gir i crèdit, comercials o financers; formular comptes de rescabalament, requerir protestos per falta d'acceptació, pagament o qualsevol altre causa.
 7. Obrir, seguir, disposar i cancel·lar comptes corrents o de crèdit i d'estalvi; disposar dels seus fons per mitjà de talons, xecs, ordres de càrrec i transferències; sol·licitar i obtenir talonaris; sol·licitar i aprovar o impugnar saldos i extractes. Obrir i disposar de caixes de seguretat i constituir i retirar dipòsits. Tot això en tots els Bancs i en especial en el Banc d'Espanya.
 8. Exercitar, complir o renunciar a tota classe de drets i obligacions; rendir, exigir i aprovar o impugnar comptes; fer cobraments i pagaments de tot tipus, per qualsevol títol o quantitat; convenir, modificar, novar, exigir i liquidar contractes de tot tipus, especialment de subministrament, obres i serveis, transport, assegurances contra tota classe de riscos, inclús socials i de previsió.
 9. Assistir amb veu i vot a les Juntes que se celebrin en mèrits d'expedients de suspensió de pagaments, fallides o concursos de creditors; aprovar o impugnar crèdits i la seva graduació; nomenar i acceptar càrrecs de dipositaris, síndics i administradors; acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i designar vocals d'organismes de conciliació.
 10. Fer i contestar requeriments de totes classes.
 11. Promoure i contestar tot tipus d'actes notarials.
 12. Sol·licitar i obtenir dels Organismes i Autoritats de l'Administració de l'Estat, Entitats Autonòmiques, Província, Municipi, Ens Autònoms o Paraestatals i altres públics, les activitats de certificació, documentació, autorització o registre que siguin propis de les seves respectives competències i interessin a la Societat.
 13. Comparèixer per si o mitjançant Lletrat, Procurador dels Tribunals, Gestor Administratiu o altres persones a les que la llei reconegui o concedeixi poder de postulació i patrocini processal, davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Tribunals, Audiències, Jurats, Juntes, Delegacions, Comissions, Sindicats, Fiscalies, Ministeris, Conselleries, Magistratures de Treball, Caixes i Institucions Nacionals, Centres, Dependències, Organismes i Funcionaris de l'Estat, Comunitats Autonòmiques, Província, Municipi, Organismes Autònoms o Paraestatals, ordinaris i extraordinaris, comuns o especials, que existeixin o es creïn, i, en ells, instar, seguir i tramitar, com a actor, demandant o demandat, tercer o coadjuvant o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, processos o judicis i procediments, siguin civils, mercantils, criminals, administratius, contenciosos i econòmic-administratius, governatius, notarials, registrals, d'hisenda, laborals, socials, de jurisdicció voluntària i de qualsevol altra classe i competència, en tots els seus graus, jurisdiccionals i instàncies, exercitant tota classe d'accions, pretensions, excepcions i defenses, per tots els seus tràmits, incidents i recursos, inclús cassació i altres extraordinaris; prestar, quan es requereixi, la tarificació personal; absoldre peticions, aplanar-se, transigir, desistir i suspendre, i, en general, practicar tot allò que les lleis de procediment permetin o exigeixin.
 14. Atorgar apoderaments generals o singulars amb les facultats que estimen pertinents, i revocar-los, sens perjudici de les conferides a les Comissions  Executives,  Consellers –Delegats i Director General.
 15. En tot cas, establir en plenitud de facultats els elements essencials, naturals i accidentals de l'acte, negoci o contracte que realitzi, celebri o atorgui.
 16. Executar els acords de la Junta General, llevat que aquesta hagi assignat especialment a altra persona per a fer-ho.
 17. Als efectes expressats, atorgar i firmar els documents públics o privats convenients o necessaris. Els apoderaments, excepte els relatius a les facultats consignades a les Comissions Executives,  hauran de ser inscrits en el Registre Mercantil.
 18. Nomenar i separar el Director General i altre personal, així com fixar-ne les retribucions i altres condicions, així com atorgar-li els poders que estimi pertinents.
  El Consell d'Administració podrà dotar-se dels assessoraments, remunerats o no, que consideri necessaris, ja sigui de forma fixa o per a un comès concret i determinat.
 19. El Consell d’Administració podrà delegar en el President i/o en el Director General, les funcions de contractació, aprovació de convenis i executives delegables  pel regular funcionament de la societat.
 20. Nomenament dels membres del Consell Assessor General.

 

Junta General d'Accionistes

La Junta General d’Accionistes està regulada pel Capítol I dels Estatuts del PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA, que podeu consultar aquí.

La Junta General d’accionistes té competència per decidir sobre totes les matèries que li hagin estat atribuïdes legal o estatutàriament, i en particular, les següents:

 1. L’aprovació de les comptes anuals, l’aplicació del resultat i l’aprovació de la gestió social
 2. El nomenament i separació d’administradors, dels liquidadors i , en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra qualsevol d’ells.
 3. La modificació d’estatuts socials
 4. L’augment i la reducció del capital social
 5. La supressió o limitació del dret de subscripció preferent
 6. L’adquisició, l’alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de la operació superi el 25%del valor dels actius que figuren en l’últim balança aprovat.
 7. La transformació, la fusió- en els casos que la llei ho requereixi-, l’escissió o la cessió global de l’actiu i passiu i el trasllat de domicili a l’estranger.
 8. La dissolució de la societat
 9. L’aprovació del balanç final de liquidació
 10. La incorporació a companyies filials d’activitats essencials desenvolupades fins el moment per la societat
 11. Aquelles operacions l’efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat
 12. Acordar les disposicions conduents al bon govern de la Societat i assenyalar les directrius generals d'actuació.
 13. Donar el vistiplau o reparaments, si procedeix, a la Memòria i resultats del Pla general de promoció de l'exercici anterior.
 14. Aprovar aquelles propostes que pel seu marcat interès li siguin sotmeses pel Consell d'Administració.
 15. Qualsevol altres assumptes que determinin la llei o els Estatuts.

Les competències que no es trobin legal o estatutàriament atribuïdes a la Junta General correspondrà a l’òrgan d’administració.