21/06/2024 00:55:22

Registre de les activitats de tractament de dades personals

El registre d'activitats és una de les novetats que introdueix l'RGPD, que substitueix el que, fins ara, era la regulació dels fitxers, l'aprovació, modificació i derogació dels quals s'havien de tramitar com una ordenança, pel fet de tenir naturalesa de disposició de caràcter general. Per tant, el registre d'activitats s'havia de tramitar amb aprovació inicial, informació pública i aprovació definitiva, calia publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i, finalment, trametre'l a l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya.

Amb el nou RGPD desapareixen els fitxers, els quals queden substituïts pel registre d'activitats esmentat, la qual cosa suposa que l'activitat de supervisió i control en matèria de protecció de dades sigui més dinàmica i successiva en el decurs del temps. Es parteix de la base que totes les dades personals són objecte de protecció i s'estableixen diferències pel que fa a la intensitat d'aquesta protecció.

Aquestes activitats subjectes a tractament s'han de dur a terme per mitjà del registre d'activitats, a càrrec i sota la responsabilitat del responsable del tractament de les dades.

D'altra banda, desapareix la classificació de les dades per  nivells - baix, mitjà i alt - i queden recollides totes les que incideixen en la seguretat. 

D'aquestes activitats n'hi ha que tenen caràcter especial, com és el cas de les dades biomètriques del control de presència.