20/06/2024 23:24:38

Òrgans de contractació

L’Òrgan de Contractació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA recau en el Consell d’Administració de l’ens, qui ostenta les facultats en matèria de contractació segons l’establert a l’article 16 dels seus Estatuts.

En aquest sentit, l’article 16.19 dels estatuts de la societat, estableix que el Consell d’Administració podrà delegar en el President i/o en el Director General, les funcions de contractació, aprovació de convenis i executives delegables pel regular funcionament de la societat.

Per tant, tenen facultats en matèria de contractació:

  • President/a, en matèria de contractació, ratificant-se pel Consell d’Administració, segons les competència acordades en la sessió ordinària del Consell d’Administració de data 14.09.2023.
  • Director/a, en contractes menors o privats quin import sigui inferior a 15.000,00 euros (sense iva), segons les competència acordades en la sessió ordinària del Consell d’Administració de data 13.02.2020.