20/06/2024 22:50:49

Titularitat

La Seu Electrònica és l’adreça electrònica que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA posa a disposició de totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de relacionar-se amb aquest, de manera gratuïta i permanent, amb les funcionalitats i els serveis aprovats i publicats a la mateixa seu electrònica.

Aquesta seu és titularitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, que garanteix la veracitat, la integritat i l’actualització de la informació i dels serveis als que es pot accedir a través d’aquesta seu.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA garanteix la confidencialitat en les comunicacions que puguin afectar a la seguretat pública, l’honor, la intimitat i la seguretat de les persones, d’acord amb la legislació aplicable en matèria d’arxius, bases de dades públiques i protecció de dades de caràcter personal.

L’òrgan titular de la Seu Electrònica és la Presidència del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA  i l’òrgan responsable és el Departament d’Administració que la gestiona amb el suport de Direcció i Secretaria.