21/06/2024 01:02:32

Canal Ètic o de denúncies

Què és el Canal Ètic o de denúncies?

És un canal intern d'informació, integrat sota el Sistema Intern d'Informació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Per tant, la principal utilitat d'aquest canal és que les persones amb un nexe laboral o de prestació de serveis que siguin coneixedores d'una conducta que pugui ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, puguin manifestar-ho i, de demostrar-se la veracitat dels fets, rebre una protecció adequada per part de les autoritats corresponents.

També es posa a disposició de la ciutadania i permet que qualsevol persona pugui presentar accions o omissions de les recollides a l'article 4 del Reglament de Funcionament de la Bústia Ètica. En aquest cas, les persones no podran acollir-se a la protecció que preveu la normativa.

Abans de procedir amb l'accés a l'aplicació des d'on es pot procedir amb la tramesa d'informació, és molt recomanable revisar els següents continguts de suport: 

    Què no és la Bústia Ètica?

    No és un canal de queixes ni de suggeriments. Si el que voleu és enviar una queixa, podeu accedir-hi a través del següent enllaç:

    Queixes, suggeriments i propostes