20/06/2024 23:57:39

Sol·licitud per exercir els drets sobre les dades personals

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD en endavant) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) reconeixen els següents drets en relació a les seves dades de caràcter personal:

  • Dret d’Accés

L’article 15 del RGPD i el 13 de la LOPDGDD regulen el dret d’accés de l’interessat, consistent en obtenir confirmació per part del responsable del tractament sobre si s’estan tractant o no les dades personals que l’afecten. En el cas en que efectivament es tractin aquestes dades, el responsable del tractament ha de proporcionar informació sobre les finalitats del tractament, les categories de dades personals objecte del tractament, els destinataris als que es comuniquen o s’han comunicat dades personals, el termini previst de conservació de les dades, l’existència de la possibilitat d’exercir la resta de drets, a conèixer si es prenen decisions automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) i les garanties adoptades en el cas en que es transfereixin dades a un tercer país o organització internacional.

  • Dret de Rectificació

L’article 16 del RGPD i el 14 de la LOPDGDD regulen el dret de rectificació de l’interessat, consistent en el dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que l’afecten per part del responsable del tractament, sense dilació indeguda. D’acord amb les finalitats del tractament, l’interessat té dret a que es completin les dades personals incompletes, fins i tot, mitjançant una declaració addicional.

  • Dret de Supressió (Dret a l’Oblit)

L’article 17 del RGPD i el 15 de la LOPDGDD regulen el dret de supressió de les dades que afecten a l’interessat per part del responsable del tractament, que ha de procedir a suprimir les dades sense dilació indeguda. Aquest dret serà aplicable quan les dades ja no siguin necessàries d’acord amb les finalitats que es van recollir o quan siguin tractades d’una altra manera, quan l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament i quan aquesta base legitimadora no es basi en un altre fonament jurídic. També quan les dades s’han tractat de forma il·lícita o quan les dades s’hagin d’eliminar per a assolir el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  • Dret d’Oposició

L’article 21 del RGPD i el 18 de la LOPDGDD regulen el dret d’oposició al tractament que serà aplicable quan el tractament sigui necessari per a complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El Responsable del Tractament haurà de procedir a deixar de tractar les dades, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

  • Dret a la limitació del tractament

L’article 18 del RGPD i el 16 de la LOPDGDD regulen el dret consistent en obtenir la limitació del tractament de les dades per part del Responsable del Tractament sempre que s’impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini de temps que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud. També es procedirà a limitar-ne el tractament quan aquest sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades però a la vegada vulgui que se’n limiti l’ús, quan el responsable ja no les necessiti però l’interessat sí per a exercir o defensar reclamacions o quan l’interessat s’oposi al tractament, durant el temps que es verifica si els motius legítims imperiosos de l’interessat prevalen sobre la missió en interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. L’exercici dels drets desenvolupats al present document s’haurà de produir tenint en compte les limitacions establertes al RGPD i la LOPDGDD, en particular, les contingudes a l’article 23 del RGPD.

Per a l'exercici d’aquests drets podeu fer-ho trametent la sol·licitud adient a Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, ja sigui a la seva adreça postal a l’avinguda de Sant Francesc, núm. 29, 3r (CP 17001), de Girona, per instància genèrica a través de la seva seu electrònica (e-Tram) o bé enviant un correu electrònic a  costabrava@costabrava.org.

També és possible presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des del seu web (https://apdcat.gencat.cat)


En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer-nos arribar suggeriments, les persones interessades poden adreçar-se al delegat de protecció de dades enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@ddgi.cat