15/07/2024 01:21:47

Factura electrònica

D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, per l’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis al PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA, hauran de presentar les factures en format electrònic.

 

1. Com indico el destinatari. CODIS DIR 3

Per tal que la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora, d'acord amb l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.

Amb la finalitat de lliurar la factura a les unitats competents per a la seva tramitació, els codis DIR3 del PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA són els que es detallen a continuació:

Oficina comptable: I00000504  

Òrgan gestor: I00000504                               

Unitat tramitadora: I00000504

 

2. Què es necessita per facturar electrònicament

a) Un programa o aplicació informàtica que generi factures electròniques

b) Una firma o certificat digital reconegut

 

3. Com crear i enviar una factura electrònica

Les factures electròniques han de ser confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1 i signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

Pas 1: Crear factura electrònica

Per enviar factures electròniques a través del servei e.FACT, es disposa de les modalitats següents:

Modalitat 1. Es disposa d’un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques

Si es disposa d'una plataforma de serveis de facturació de mercat contractada o de programari propi, sempre que es trobin integrats al concentrador (hub) del servei e.FACT, pot enviar factures i consultar-ne l'estat.

En el supòsit que no es disposi d'un programari integrat en el servei e.FACT, el proveïdor de la plataforma pot contactar amb el Consorci AOC per sol·licitar-hi la integració i rebre el suport tècnic necessari.

Modalitat 2. No es disposa d’un programa informàtic

Si l'empresa no disposa d'una aplicació informàtica, existeixen solucions o eines gratuïtes per crear factures electròniques, com per exemple:

               www.facturae.es

               www.b2brouter.net

               www.pymefactura.net

Pas 2: Enviar una factura electrònica:

Bústia de Factures electròniques  (pestanya Enviament de factures)

 

4. Com consultar l’estat d’una factura electrònica

Per consultar l'estat de la factura, és molt important que s’aporti la informació de manera exacta dels camps següents: número de factura (tots els dígits), any fiscal, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i import total de la factura.

Bústia de Factures electròniques  (pestanya Consulteu l'estat)

 

Suport a l’usuari del registre de factures

Departament d’Administració

Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Avinguda Sant Francesc, 29 3ra planta

17001 Girona

Tel. 972 20 84 01