20/06/2024 23:53:30

Alliberats sindicals

Tenen la consideració d'alliberat sindical, en els termes establerts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals a temps parcial, d'alliberament a temps total per acumulació d'hores sindicals o d'alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.

• Nombre d'alliberats sindicals: 0
• Costos d'alliberats sindicals: 0