21/06/2024 01:10:20

Calendari oficial

El calendari de dies inhàbils, a l'efecte del còmput de terminis, està regulat en el capítol II del títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel qual, de conformitat amb l'article 30 d'aquesta Llei, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius. Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari; és a dir, des del dilluns fins al divendres, sempre que no siguin festius.

El calendari de dies inhàbils del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per a l'any 2024 s'articula a partir dels calendaris següents:

Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024

D'acord amb el que disposa l'Ordre EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024 (DOGC 8935, de 13 de juny de 2023), els dies festius a Catalunya i, per tant, inhàbils són els següents:

 • 1 de gener (Any nou);
 • 29 de març (Divendres Sant);
 • 1 d'abril (Dilluns de Pasqua);
 • 1 de maig (Festa del Treball);
 • 24 de juny (Sant Joan);
 • 15 d'agost (l'Assumpció);
 • 11 de setembre (Diada de Catalunya);
 • 1 de novembre (Tots Sants);
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució);
 • 8 de desembre (Festa de la Immaculada Concepció);
 • 25 de desembre (Nadal);
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

Calendari de festes locals a Girona per al 2024

D'acord amb el que disposa l'Ordre EMT/290/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2024, els dies festius a Girona i, per tant, inhàbils són els següents:

 • 25 de juliol
 • 30 d'octubre

El Registre Electrònic del Patronat de Turisme Costa Brava Girona admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores. Quan, per raons tècniques, el Registre Electrònic no estigui operatiu, s'anunciarà als usuaris, mentre duri la situació, tal circumstància.

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà feta la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en un dia inhàbil.