20/06/2024 23:48:56

Pressupost

El pressupost del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, és l'eina mitjançant la qual s'assignen els recursos i es determinen les despeses. Aquestes despeses responen als objectius marcats en el Pla d'Accions i Objectius (PAO) per l'exercici.

Aquest document s'elabora i s'aprova anualment pel Consell d'Administració de l'entitat, i forma part integrant del pressupost general consolidat de la Diputació de Girona, dins l'apartat Pressupostos de la resta d'ens dependents.  

El detall del pressupost per l'exercici 2024 del Patronat, és pot consultar en el Pressupost General de la Diputació de Girona pel 2024 a partir de la pàgina 282 i fins la 296.