20/06/2024 23:50:14

Declaració d'accessibilitat

Accessibilitat

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://seuelectronica.costabrava.org, a tots els subdominis, webs de club i microsites del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica costabrava@costabrava.org o bé per via telefònica (972 20 84 01) o presencialment a l’Avinguda de Sant Francesc, 29,  3a Planta Girona.

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Avinguda de Sant Francesc, 29, 3ª Planta  o per mitjà de la seu electrònica.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça  Avinguda de Sant Francesc, 29, 3ª Planta 17001 Girona o per mitjà de la seu electrònica. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per l’Oficina de Difusió com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu costabrava@costabrava.org indicant:

  • La URL del contingut
  • El vostre nom i correu electrònic
  • El format en què necessiteu la informació

Situació de compliment

Aquests llocs web són parcialment conformes amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 27 de juny de 2021.El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 26 de Juny de 2021.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

  • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Inexistència d’alternatives textuals.
  • Enllaços sense descripció.
  • L’ús d’encapçalaments no és clar.
  • L’agrupació estructural no és completa.
  • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Informació complementària

Aquest lloc web és revisat per l’Observatori d’Accessibilitat Web.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE – EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l’apartat Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat de la Seu electrònica.

Indiquem a continuació alguns recursos que poden ajudar a millorar l’accessibilitat dels continguts des del vostre dispositiu:

AbilityNet - My computer my way.

Addtional information on how to customise our website appearance